FAQ for Norway in Norwegian

Hvilket byråkrati må jeg forholde meg til?

Som arbeidsgiver vil du en rekke forpliktelser overfor dine ansatte. 

De viktigste forpliktelsene du har overfor de ansatte er fastlagt i følgende lovverk, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) og ferieloven. 

Mer informasjon
https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/hvilke-plikter-har-du-som-arbeidsgiver/