Hvilke typer virksomheter kan du etablere i Norge og hva er forskjellene på de?

De vanligste virksomheter/ foretak i Norge er: 

 • Enkeltpersonforetak 
 • Aksjeselskap AS 
 • Ansvarlig selskap (ANS/DA) 
 • Samvirkeforetak (SA) 
 • Stiftelse 
 • Norsk avdeling av utenlansk foretak (NUF). 

Mer informasjon

Enkeltpersonforetak:
Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på om du skal starte for deg selv. Denne organisasjonsformen har noen fordeler. Og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien. Hva kjennetegner et enkeltmannsforetak: 

 • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar). 
 • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet). 
 • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte). 
 • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere. 
 • Er ikke en egen juridisk person. 
 • Er lite investorvennlig. 

 

Aksjeselskap AS:
Aksjeselskap kan være en passende organisasjonsform for deg hvis du planlegger å starte en bedrift alene eller sammen med andre, og virksomheten medfører kommersiell risiko, og du vil ha rettigheter som en ansatt, og muligheten for andre til å investere i din bedrift. Hva kjennetegner et aksjeselskap: 

 • Begrenset personlig ansvar 
 • Rettigheter som ansatt 
 • Egen juridisk person 
 • Investorvennlig

Ansvarlig selskap (ANS/DA): Etablering av Ansvarlig selskap bør vurderes hvis det er minst to personer som ønsker å starte opp egen virksomhet, og du jobber godt med personen/e du vil sette opp en bedrift med, og virksomheten vil medføre få investeringer og lite finansiell risiko. Hva kjennetegner et ansvarlig selskap: 

 • Ubegrenset personlig ansvar. Drives for eierens egen regning og risiko. 
 • Eies av minimum to personer (fysiske og/eller juridiske personer)  
 • Ingen krav til innskutt kapital  
 • Deltakerne kan ikke være ansatt i selskapet (men det er mulig å ha ansatte) 
 • Deltakerne har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere  
 • Er lite investorvennlig.

Samvirkeforetak (SA): Samvirkeforetak kan være den beste organisasjonsformen om dere er to eller flere personer som ønsker å skape deres egen arbeidsplass, eller er dere allerede etablerte foretak som ønsker å samarbeide for å levere varer og tjenester eller dere har behov for å løse felles oppgaver. Hva kjennetegner et samvirkeforetak: 

 • Ingen krav til innskutt kapital, men det skal være forsvarlig egenkapital. 
 • Brukernytte og samarbeid er viktigere enn kapitalavkastning. 
 • Egen juridisk person. 
 • Mulig å være ansatt. 
 • Selskapets formue er selskapets og ikke eiernes. 
 • Lite investorvennlig. 
 • Overskudd deles mellom medlemmene etter deres samhandel med samvirkeforetaket. 
 • Demokratisk – ett medlem har normalt bare èn stemme. 
 • Kan ikke kjøpes opp av eksterne. 

Stiftelse:
En stiftelse kan være den mest hensiktsmessige organisasjonsformen for deg hvis du vil donere eller gi penger til en bestemt ideell, humanitær, sosial eller annen art eller du vil overlate råderetten over formuen din til stiftelsen og dets formål. 

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF):
Utenlandske foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge, enten det er for enkeltstående oppdrag eller mer permanent basis, ha et norsk organisasjonsnummer. For å et norsk organisasjonsnummer foretaket etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge, eller etablere et eget norsk foretak. 

 

snart du har registrert et firmanavn med organisasjonsnummer, kan dette navnet ikke brukes av andre. Bedriftsnavn er unikt i Norge. Logoer, domenenavn, etc. registreres i tillegg til firmanavnet.