FAQ for Norway in Norwegian

Hvilke generelle skatter må du betale?

Forskuddsskatt

Merverdigavgift (mva) 

Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet 

Særavgifter 

Arbeidsgivers forpliktelser: 

  • Skattekort og skattetrekk 
  • Arbeidsgiveravgift 
  • Innlevering av a-melding 
  • Feriepenger 
  • Obligatorisk tjenestepensjon 

Mer informasjon

Forskuddsskatt:
Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags organisasjonsform du har.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/  

Merverdiavgift (mva):
Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine vegne av staten. Mva legges de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva).  

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/ 

Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet:
Når du importerer varer, skal du betale toll og avgifter. Hvordan du skal betale er avhengig av om du er en virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og om du er registrert for særavgifter eller ikke.  

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.  

  • Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret betaler du alle avgiftene til den som frakter varen for deg eller til Tolletaten  
  • Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du beregne merverdiavgiften selv.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/utlandet/  

Særavgifter:
Rapportér og betal avgifter på sjokolade, sukker, alkohol og andre særavgifter.  

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/ 

 

Arbeidsgivers forpliktelser:
Skattekort og skattetrekk:  

Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen og hente skattekortene til dine ansatte. Det finnes to typer skattetrekk i arbeidstakeres lønn –  forskuddstrekk og utleggstrekk.   

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/  

Arbeidsgiveravgift:
Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.  

https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift/ 

Innlevering av a-melding:
A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten. 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/ 

Feriepenger:
Alle arbeidstakere har krav på minst fire uker + én dag ferie hvert år. Arbeidstakere som har fylt 60 år skal ha en uke ekstra. Det kan avtales mer ferie enn det som følger av loven. Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie.   

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permisjoner-og-ferie/ferie/ 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP):  

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. 

Følgende omfattes av plikten: 

  • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling 
  • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling 
  • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/obligatorisk-tjenestepensjon