Hva skjer med offentlig støtte som jeg mottar som innvandrer dersom jeg starter egen bedrift?

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir rett til økonomisk støtte i 2 år. Støtten vil bli redusert med det antall timer som innvandreren mottar lønnet arbeid hos en arbeidsgiver for å unngå dobbel betaling for samme tid. De fleste oppstarts-bedrifter kan ikke betale lønn i oppstartsfasen. Etter avsluttet introduksjonsprogram kan en innvandrer motta sosialhjelp fra bostedskommunen

Mer informasjon
Detaljer om støttebeløp som utbetales i løpet av det 2-årige introduksjonsprogrammet finner du: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80#KAPITTEL_3.  

Sosialhjelp er behovsprøvd og annen inntekt kan føre til redusert støtte.