FAQ for Norway in Norwegian

Hva skjer med offentlig støtte som jeg mottar som innvandrer dersom jeg starter egen bedrift?

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir rett til økonomisk støtte i 2 år. Støtten vil bli redusert med det antall timer som innvandreren mottar lønnet arbeid hos en arbeidsgiver for å unngå dobbel betaling for samme tid. De fleste oppstarts-bedrifter kan ikke betale lønn i oppstartsfasen. Etter avsluttet introduksjonsprogram kan en innvandrer motta sosialhjelp fra bostedskommunen

Mer informasjon
Detaljer om støttebeløp som utbetales i løpet av det 2-årige introduksjonsprogrammet finner du: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80#KAPITTEL_3.  

Sosialhjelp er behovsprøvd og annen inntekt kan føre til redusert støtte.