Su kokia biurokratija susidursiu steigdamas verslą?

Su tam tikrais biurokratiniais reikalavimais susidursite jau steigdami verslą. Apie tai skaitykite DUK klausime „Kaip įsteigti ar įregistruoti verslą?“.
Kai kuriose verslo srityse yra reikalaujama licencijų, taikomi tam tikri draudimai. Apie juos skaitykite DUK klausime „Kokie yra teisiniai reikalavimai?“.
Priimant darbuotoją į įmonę, būtina sudaryti darbo sutartį. Darbuotojų atleidimas Lietuvos įmonėse yra griežtai reglamentuotas įstatymais.

Daugiau informacijos:

MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

Pagrindiniai Lietuvos verslo mokesčiai ir jų dydžiai pateikti DUK klausime „Kokie yra pagrindiniai verslo įmonių mokami mokesčiai?“.
Valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos mokamos į „Sodros“ sąskaitą ir, priklausomai nuo jūsų vykdomo verslo rūšies (individuali veikla, individuali įmonė, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė ir pan.) jos mokamos:

  • arba iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;
  • arba iki kito mėnesio 15 dienos;
  • arba vieną kartą metuose, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (paprastai tai yra kiekvienų metų gegužės mėn. 1 d.).

SVARBU. Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.
Plačiau „Sodros“ svetainėje: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) mokamas į Valstybės biudžetą.
Jei verčiatės individualia veikla ir esate nuolatinis Lietuvos gyventojas, GPM privalote sumokėti iki kitų metų gegužės 1 d. (prieš tai pateikę praėjusio mokestinio laikotarpio metinę GPM deklaraciją). Jei nesate nuolatinis Lietuvos gyventojas, ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo turite pateikti pajamų mokesčio deklaraciją (FR0459 forma) ir nuo šių pajamų sumokėti į biudžetą pajamų mokestį.
Jei esate įmonės savininkas ir turite samdomų darbuotojų, privalote sumokėti darbuotojų GPM. GPM nuo su darbo santykiais susijusių išmokų, išmokėtų iki mėnesio 15 dienos, privalote sumokėti iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų, išmokėtų po mėnesio 15 dienos, – iki to paties mėnesio paskutinės dienos.
Plačiau apie GPM mokėjimo ir deklaravimo tvarką skaitykite: http://www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokestis?rqtj
SVARBU. Individualia veikla ar kitokiu verslu užsiimantys asmenys privalo kasmet deklaruoti savo pajamas ir turtą (plačiau…).

SUTARTYS

Verslo sandoriai yra apibrėžiami atitinkamomis sutartimis.
Sutarčių šablonus galima rasti: https://rekvizitai.vz.lt/dokumentu-pavyzdziai/
Dokumentų šablonus rasite: https://www.esablonai.lt/

DARBO TEISĖ

Darbo sutartys
Priimant darbuotoją į įmonę, būtina sudaryti darbo sutartį. Darbo sutarčių rūšys ir jų taikymo sąlygos apibūdintos Lietuvos respublikos darbo kodekso 6 skyriuje 66 straipsnyje.
Apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą privaloma pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

Darbo ir poilsio laikas
Planuojant darbuotojų darbo ir poilsio laiką, būtina laikytis LR Darbo kodekso VII skyriaus reglamento.
LR Darbo kodekse nustatytas darbo laikas – 40 valandų per savaitę. Jei būtina dirbti viršvalandžius, maksimalus darbo laikas per 7 dienas negali viršyti 48 valandų.
Darbuotojo dirbtas laikas turi būti žymimas kiekvieną dieną Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos apskaitos žiniaraščiuose (plačiau…).
Atostogų (tame tarpe ir nepanaudotų) suteikimo tvarką apibrėžia LR Darbo kodekso 125 – 138 straipsniai.

Darbo užmokestis
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis įmonėse, darbo apmokėjimo tvarka reglamentuojama LR Darbo kodekso IX skyriaus straipsniais.
Planuojant darbuotojų darbą svarbu prisiminti, kad už viršvalandinį darbą reiks mokėti nuo 1,5 iki 2,5 karto didesnį atlyginimą. Plačiau – LR Darbo kodekso 144 straipsnyje.
Darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas – kartą per mėnesį. Visiems darbuotojams darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapelius, kuriuose nurodomos darbuotojui apskaičiuotos (atlyginimas prieš mokesčių atskaitymą), išskaičiuotos (mokesčiai) ir išmokėtos (atlyginimas atskaičius mokesčius) sumos.

Darbuotojo atleidimas

Darbuotojų atleidimas Lietuvos įmonėse yra griežtai reglamentuotas įstatymais. Daugeliu atveju prieš atleidimą darbuotojas turi būti įspėtas raštu. Taip pat svarbu paisyti apribojimų, tam tikrais atvejais draudžiančių darbuotoją atleisti.
Atleidžiant darbuotoją daugeliu atveju privaloma mokėti išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Darbuotojų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą bei atleidimo tvarką reglamentuoja LR Darbo kodekso V skyrius.
Apie darbuotojų atleidimą privaloma informuoti Sodrą, užpildant elektroninį dokumentą Sodros elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje.

Įmonės darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės apibrėžia darbo tvarką darbovietėje. Jos nėra privalomos, tačiau padeda spręsti konfliktus, kilusius dėl darbo drausmės ar darbo laiko. Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbuotojui darbo tvarkos taisyklės yra privalomos tik tada, kai šis pasirašo, kad yra su jomis susipažinęs.
Darbo tvarkos taisyklių pavyzdžių, formų, rekomendacijų galite rasti čia.

Pareiginiai nuostatai
Darbuotojų pareigas įmonėje taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai. Rekomenduojama turėti atskirų darbuotojų pareigybių aprašymus.
Pareiginių nuostatų pavyzdžių galite rasti ir parsisiųsti čia.