Kokie yra teisiniai reikalavimai?

Yra daug teisinių reikalavimų, kurių verslas turi laikytis Lietuvoje.

Daugiau informacijos:

Ar reikalinga licencija pradėti verslą?
Įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos, kaip būtinos jo veiklos sąlygos.

Kokios turėtų būti darbo sąlygos?
Darbdavys privalo kiekvienam darbuotojui sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
Privaloma įvertinti profesinę riziką – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybę dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos poveikio (dėl cheminio, fizikinio, biologinio, ergonominio, psichosocialinio ar fizinio veiksnio).
Darbuotojai, dirbantys profesinės rizikos sąlygomis privalo periodiškai tikrintis sveikatą (priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę).

Kokį minimalų atlyginimą turiu mokėti darbuotojui?
Minimali mėnesinė alga (MMA) Lietuvoje 555 EUR (nuo 2019 01 01).
MMA nustato vyriausybė. MMA apibrėžia, kokią mažiausią sumą darbdavys gali mokėti darbuotojui už jo mėnesio darbą (dirbant pilną darbo savaitę – 40 val., be viršvalandžių).
Nuo darbo užmokesčio nuskaitomas gyventojų pajamų mokestis (GPM), privalomas sveikatos draudimas (PSD) bei pensijų ir socialinis draudimas.

Ar galiu dirbti ne visą darbo dieną?
Ne viso darbo laiko sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje, kai darbuotojas priimamas į darbą (sudarant darbo sutartį), taip pat vėliau (pakeičiant darbo sutartį).
Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojo ir darbdavio susitarimu (reikia tiek darbuotojo, tiek darbdavio sutikimo) arba, kai tai padaryti privaloma, kaip tai apibrėžia LR Darbo kodekso 40 straipsnis.

Ar reikalinga licencija pradėti verslą?
Įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos, kaip būtinos jo veiklos sąlygos.
Kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamos veiklos rūšiai LR Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles, kurias galima rasti institucijos, išduodančios licenciją, interneto puslapyje.
Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sąlygos. Licencija verstis tam tikra veikla arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui per trisdešimt dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai gauti, gavimo dienos, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
Pagrindinės veiklos sritys, kurioms reikalingos licencijos ar leidimai:

  • Žmonių pervežimas;
  • Krovinių gabenimas;
  • Viešas maitinimas;
  • Statyba;
  • Alkoholio ir tabako gamyba ir pardavimas;
  • Farmacijos veikla;
  • Naftos produktų gamyba ir pardavimas.

Išduodamų licencijų, leidimų sąrašą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos interneto svetainėje.

Kokios turėtų būti darbo sąlygos?
Darbdavys privalo kiekvienam darbuotojui sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
Privaloma įvertinti profesinę riziką – traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybę dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos poveikio (dėl cheminio, fizikinio, biologinio, ergonominio, psichosocialinio ar fizinio veiksnio).
Darbuotojai, dirbantys profesinės rizikos sąlygomis privalo periodiškai tikrintis sveikatą (priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę).
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose.
LR Vyriausybės nutarimas “Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos”.
Rekomendacijos darbdaviams apie privalomuosius darbuotojų sveikatos tikrinimus.
Darbuotojams draudžiama pradėti darbą, jei jie neapmokyti saugiai dirbti (arba neįsitikinta, kad geba saugiai dirbti) ir neinstruktuoti. Darbuotojų instruktavimo ir mokymo tvarką įmonėje turi nustatyti įmonės vadovas.
Instruktavimo tvarkos nustatymo ūkio subjekto metodinės rekomendacijos.
Institucijos, atsakingos už darbų saugos kontrolę įmonėse yra Valstybinė darbo inspekcija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja: Lietuvos respublikos Konstitucija, Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai:

Kokį minimalų atlyginimą turiu mokėti darbuotojui?
Minimali mėnesinė alga (MMA) Lietuvoje 555 EUR (nuo 2019 01 01).
MMA nustato vyriausybė. MMA apibrėžia, kokią mažiausią sumą darbdavys gali mokėti darbuotojui už jo mėnesio darbą (dirbant pilną darbo savaitę – 40 val., be viršvalandžių).
Nuo darbo užmokesčio nuskaitomas gyventojų pajamų mokestis (GPM), privalomas sveikatos draudimas (PSD) bei pensijų ir socialinis draudimas.
Kokią sumą darbuotojas gaus „į rankas“, priklauso nuo to, koks neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) jam yra taikomas. Taikomas NPD priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio, nuo nedarbingumo (jei darbuotojas turi neįgalumą) grupių, pensijos kaupimo varianto.
Pavyzdžiui, 2019 m. darbuotojas, uždirbantis minimalią mėnesinę algą 555 EUR,  neturintis specialių nedarbingumo grupių, nekaupiantis pensijų fonde, atskaičius mokesčius gaus 395,78 EUR “į rankas”.
Atlyginimo “į rankas” skaičiuoklė.
https://www.tax.lt/skaiciuokles/atlyginimo_ir_mokesciu_skaiciuokle
Minimalus valandinis atlygis (MVA) Lietuvoje – 3,39 EUR (nuo 2019 01 01).
Vyriausybės nutarimas dėl minimaliojo darbo užmokesčio, 2018-10-16 Nr. 1025, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16268

Ar galiu dirbti ne visą darbo dieną?
Ne viso darbo laiko sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje, kai darbuotojas priimamas į darbą (sudarant darbo sutartį), taip pat vėliau (pakeičiant darbo sutartį).
Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojo ir darbdavio susitarimu (reikia tiek darbuotojo, tiek darbdavio sutikimo) arba, kai tai padaryti privaloma, kaip tai apibrėžia LR Darbo kodekso 40 straipsnis (Susitarimas dėl ne viso darbo laiko).
Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant savaitės darbo dienų (valandų) skaičių arba sutrumpinant darbo dieną (pamainą), arba darant ir viena, ir kita. Kaip trumpinamas darbo laikas nurodoma darbo sutartyje.
Ne viso darbo laiką dirbantiems darbuotojams netaikomi jokie apribojimai nustatant jų kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes.
Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.