Τι νομικές μορφές επιχειρήσεων μπορώ να ιδρύσω στην Ελλάδα και ποιες είναι οι διαφορές τους

Εταιρικές μορφές είναι η ατομική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη.

Κύριες διαφορές αφορούν το ύψος της ευθύνης και τις απαιτήσεις για κεφάλαιο.