Ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις;

Οι ελάχιστες νομικές απαιτήσεις είναι η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα και ανάλογα με την εταιρική μορφή ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω προϋποθέσεις